As relacións entre a empresa Tórculo Comunicación Gráfica, S.A.( “A Empresa“ neste documento) e os seus clientes (“O Cliente“ neste documento) son rexidas polas condicións xerais de venda tal como están definidas neste escrito, así como polos ?Usos de comercio na industria gráfica española, e as súas afines, os de manipulados do papel e do cartón establecidos pola Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España. Están dirixidas aos profesionais das Artes Gráficas e aplícanse ao conxunto de vendas e prestaciones realizadas mediante a nosa páxina web www.torculo.com, así como aquelas recibidas por outros medios (fax, correo electrónico, correo, teléfono?).

1. PEDIDOS

Todo pedido supón a aceptación expresa e sen reservas por parte do Cliente das presentes condicións xerais de venda e conlleva a renuncia a toda aplicación das súas eventuales Condicións Xerais de Compra.

Os pedidos son cursados mediante a nosa páxina web www.torculo.com

Ao Cliente enviaráselle un correo electrónico de confirmación de recepción de pedido. Os pedidos son validados ata as 18:00 h os días laborables; pasada esta hora serán rexistrados no seguinte día hábil.
A Empresa esfórzase por manter o acceso á páxina web as 24 horas; de todos os xeitos, non se lle poderá facer responsable en caso de interrupción do servizo, sobre todo por razóns de mantemento ou de problemas técnicos. O Cliente declara coñecer os límites técnicos relacionados coas tecnoloxías de Internet, especialmente a parte concernente á consulta de informacións, o envío de arquivos e os riscos particulares desta tecnoloxía.

Toda anulación de pedido non será posible sen a aceptación da Empresa, e será confirmada por escrito neste caso mediante un correo electrónico.

2. PREZO

Os prezos de venda marcados na páxina web da Empresa son válidos ata nova aparición, anulando as condicións precedentes. Os prezos poden ser modificados sen previo aviso. Nese momento os vigentes son os publicados en www.torculo.com.

Os prezos serán facturados sobre a base das tarifas en vigor o día do pedido, e son con IVA, en euros.
Para segundo que produtos, a Empresa debe establecer un orzamento específico. Neste caso o prezo é válido durante un período de 30 días.

3. FORMAS DE PAGO

3.1. O pago dos pedidos pódese efectuar de 4 xeitos diferentes:
? En man con tarxeta en liña ou Paypal.
? Por transferencia bancaria.

3.2. Non se aceptará ningún desconto por pronto pago.

3.3. No caso de pago por transferencia, só se comezará a fabricación trala recepción dos mesmos.

FACTURACIÓN
4.1. A partir do 1 de xullo de 2013, Tórculo Comunicación Gráfica, S.A. mellorou o seu modo de facturación. Para cada un do seu pedidos emitirase unha factura que conterá todos os detalles necesarios para a súa xestión.PRAZOS DE ENTREGA
5.1. Os nosos prazos son expresados en días laborables.

5.2. A entrega efectuarase na dirección indicada polo cliente e confirmada na aceptación do pedido, e será considerada como efectuada no momento no que o pedido chegue a esa dirección.

5.3. Danse os prazos de entrega a título informativo e sen garantía. En ningún caso un atraso de produción pode dar lugar a unha anulación, a un rexeitamento da mercancía nin a beneficiarse de danos e prejuicios.

5.4. Os prazos indicativos que aparecen na plataforma www.torculo.com poden ser revisados si os arquivos do cliente deben ser actualizados, ou si non fosen conformes e debesen ser enviados de novo á empresa. Si o seu arquivo é bloqueado debido a algún fallo comercial ou técnico, o prazo será suspendido e proseguirá logo do seu validación de confirmación.
5.5. As mercancías viaxan cos riscos e os perigos inherentes ao transporte. O destinatario debe verificar o bo estado do pedido no momento da entrega. Esta verificación debe incluír calidade, cantidade e referencias dos bens e o cumprimento do pedido. Os prazos de transporte non están garantidos.

5.6. Calquera atraso, xa sexa debido á falta de entrega de ficheros por parte do Cliente, pola validación da proba de cor ou por unha ocorrencia de forza maior, con razón, provocará a aplicación de prazos suplementarios.FORZA MAIOR
En caso de forza maior que retarde, impida ou faga económicamente exorbitante a ejecución da venda, ten como consecuencia a suspensión das garantías contractuales da empresa TÓRCULO COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.A..

Constitúe un caso de forza maior todo evento de calquera natureza que escape razonablemente ao control dunha ou outra das partes como, por exemplo, un incendio, a ruptura do aprovisionamiento das materias primas, corte de electricidade ou avería de máquinas facendo imposible a ejecución do traballo confiado nos prazos convindos/convidos, folga ou bloqueo, interrupción dos medios de transporte sexa cal for a causa, disposicións legais ou reglamentarias que afecten a produción ou a entrega dos produtos.

7. RECLAMACIONES

7.1 Todo deterioro da mercancía ou do embalaje, erro de cantidade, etc., constatados á recepción do paquete deben ser anotados sobre o albarán de entrega. Debe facerse un minucioso control da mercancía, e estes posibles deterioros deben ser comunicados ao transportista por correo certificado con copia a Tórculo Comunicación Gráfica, S.A. nun prazo máximo de 48 horas trala entrega. En ningún caso, os litixios cos transportistas poden xustificar o impago das mercancías facturadas.7.2. Ningunha reclamación relativa á calidade da mercancía será tida en conta máis aló dun prazo de 5 días laborables trala recepción efectiva da mercancía segundo a data da firma do albarán de entrega do transportista. A reclamación deberá ser notificada por e-mail a clientes@torculo.com.

7.3. En caso de entrega defectuosa, a nosa empresa só garante o intercambio da mercancía por un produto conforme ás esixencias do pedido, excluíndo de xeito expresa de todos os danos e prexuízos sufridos directa ou indirectamente, particularmente en caso dunha situación de causa maior, de causa fortuita ou en caso dun feito que haxa imposibilitado á nosa empresa a ejecución das súas obrigacións.

7.4. Tendo en conta os usos e costumes da profesión e os límites técnicos inherentes aos nosos procesos de produción, a nosa Empresa non está obrigada a asegurar unha entrega da cantidade exacta prevista no pedido. O cliente debe aceptar unha tolerancia de máis ou menos 5% das cantidades previstas.7.5. Satisfacción ou rembolso.

En caso de defecto comprobado sobre as prestaciones realizadas por Tórculo Comunicación Gráfica, S.A., todo cliente pode acollerse ao noso compromiso de satisfacción ou reembolso. Neste caso, a devolución ao seu cargo da mercancía defectuosa deberá enviarse a Tórculo Comunicación Gráfica, S.A.., Vía Edison, 33-35, Polígono Industrial do Tambre, 15890 Santiago de Compostela, A Coruña supoñerá unha reimpresión ou a emisión dun abono do 100 % do prezo do pedido na conta do cliente. Esta oferta é accesible durante un mes a partir da data de entrega da mercancía.

8. ARQUIVOS INFORMÁTICOS, PROBAS; LIMITES TÉCNICOS

8.1. Presúmese que o cliente posúe os dereitos de reprodución dos documentos, imaxes, logos, carácteres, etc. que confía á Empresa para que o/s imprima, e que benefician das leis sobre a propiedade intelectual. Faise totalmente responsable dos danos que poderían ser invocados por outras persoas.

8.2. Os arquivos informáticos necesarios para fabricar o produto impreso deben ser proporcionados polo cliente. Deben ser estrictamente conformes ás nosas esixencias técnicas:

-Arquivos en formato PDF con fontes incrustadas.

8.3. Está particularmente convindo/convido que o cliente é un profesional das artes gráficas, capaz de comprender e de aplicar os requisitos técnicos necesarios.

8.4. O Cliente recoñece igualmente que está informado de que os programas de deseño non garanten xamais unha restitución ao 100% do arquivo que aparece a pantalla, e que pode conducir, con ocasión de tratamentos sucesivos, a resultados diferentes dunha vista de pantalla ou dunha impresión en fotocopiadora conectada.

8.5. TÓRCULO COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.A. resérvase o dereito de facer algúns cambios que considere necesarios nos arquivos proporcionados polo cliente e que non cumpra coa especificación técnica (sangues, formato, conversión de Pantone© a CMYK, conversión de RGB a CMYK, etc.). Así mesmo, a Empresa resérvase o dereito de rexeitar calquera pedido no caso de que os arquivos non cumpran coas especificaciones técnicas básicas.

Por estas razóns, non se considerará á Empresa responsable por incumplimiento de requisitos técnicos.

8.6. Para limitar estes riscos, recoméndase realizar unha proba de calibración (proba de cor) para asegurar a integridad do arquivo que desexa imprimir. Ante a falta de aplicación da proba de cor a través de nosa web www.torculo.com ao facer o pedido, o cliente acepta sen reservas as limitacións técnicas presentadas anteriormente.

A Empresa non realiza a corrección requirida do arquivo. Neste caso, o Cliente comprométese a proporcionar un novo arquivo.