Aviso legal Aviso legal

LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E COMERCIO ELECTRÓNICO

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico, artigo 10, dáse a coñecer a seguinte Información Xeral:

Que o dominio www.torculo.com a partir de agora sitio web está rexistrado a nome de TÓRCULO COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.A., en diante O TITULAR

Datos do propietario do sitio web.

NOME OU RAZÓN SOCIAL: TÓRCULO COMUNICACIÓN GRÁFICA,S.A.

CIF:A15056393

DIRECCIÓN: VÍA EDISON, 33-35 – PLG. IND. DO TAMBRE

C.P :15890

LOCALIDADE: SANTIAGO DE COMPOSTELA

PROVINCIA: A CORUÑA

PAIS: ESPAÑA

CONDICIÓNS DE USO

De conformidade coa LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN 34/2002 o usuario accede a recibir comunicacións de forma periódica no seu correo electrónico. Se desexa deixar de recibir comunicacións electrónicas de contido comercial e/ou informativo deberá comunicalo mediante correo electrónico dirixido a lopd@torculo.com para que a súa petición sexa activada nun prazo máximo de 10 días.

I.- Usuarios/as

o acceso a e/ou uso do sitio web de www.torculo.com (ou calquera outro mencionado no apartado 1 deste aviso) atribúe a quen o realiza a condición de usuario/a, aceptando, dende ese mesmo momento, plenamente e sen reservas algunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, se é o caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

II.- Uso do sitio Web, os seus servizos e contidos;

O/a usuario/a comprométese a utilizar o sitio Web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Así mesmo, queda prohibido, o uso do Web con fins ilícitos ou lesivos contra O TITULAR ou calquera/a terceiro/a, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio Web.

Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:

A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos/ás titulares ou resulte legalmente permitido.

Calquera vulneración dos dereitos do O TITULAR ou dos seus lexítimos/ás titulares sobre estes.

A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.

Calquera intento de obter os contidos do sitio Web por calquera medio distinto dos que se poñan a disposición dos/as usuarios/ás así como dos que habitualmente se empreguen na rede, sempre que non causen prexuízo ningún ao sitio web.

III.- Modificación unilateral

O TITULAR poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do sitio web, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso do sitio Web.

IV.- Hiperenlaces

O establecemento de calquera “hiperenlace” entre unha páxina web e o sitio web de estará sometido ás seguintes condicións:

Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do sitio web.

Salvo consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao TITULAR

Baixo ningunha circunstancia, O TITULAR será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web dende a que se realice o “hiperenlace” nin das informacións e manifestacións incluídas nestas.

 1. Exclusión de Garantías e responsabilidade;O TITULAR non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:A falta dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento do Web e/ou dos seus servizos ou contidos.

  A falta de utilidade, adecuación ou validez do Web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.

  A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.

  A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos/as usuarios/ás, dos contidos.

  O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do sitio Web, os seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.

  A falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros/ás e postos a disposición dos/as usuarios/ás no sitio Web.

  O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigas ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios/ás a través do sitio Web.

  V. Duración

  A duración da prestación do servizo do sitio Web e dos servizos é de carácter indefinido.

  Sen prexuízo do anterior, O TITULAR resérvase o dereito para, interromper, suspender ou rematar a prestación do servizo do Web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

  VII Propiedade Intelectual;

  Para os efectos de preservar os posibles dereitos de propiedade intelectual, no caso de que calquera usuario/a ou un terceiro/a considere que se produciu unha violación dos seus lexítimos/ás dereitos pola introdución dun determinado contido no Web, deberá notificar a devandita circunstancia a lopd@torculo.com indicando:

 • Datos persoais da persoa interesada titular dos dereitos presuntamente infrinxidos. Se a reclamación a presenta un terceiro/a distinto da persoa interesada, deberá indicar a representación coa que actúa.Indicación dos contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa situación no Web.

  Acreditación dos citados dereitos de propiedade intelectual.

  Declaración expresa na que o interesado se responsabiliza da veracidade das informacións facilitadas na notificación.

  A marca TÓRCULO e a correspondente marca gráfica é marca rexistrada e queda prohibida a súa reprodución ou uso sen a autorización do seu titular. Igualmente calquera outra marca do TITULAR que apareza nos sitios web detallados no apartado 1 deste aviso.A lexitimidade dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes aos contidos achegados por terceiros/ás é da exclusiva responsabilidade dos/as mesmos/ás.

  VIII. Lexislación aplicable e Xurisdición

  As presentes Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española.

  TÓRCULO COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.A. e o usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para cantas cuestións puidesen suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo do Web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.

  No suposto de que o Usuario/a teña o seu domicilio fóra de España, TÓRCULO COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.A. e o Usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais de SANTIAGO DE COMPOSTELA.

USO DE COOKIES

O sitio web www.torculo.com pode utilizar cookies cando un USUARIO/A navega polos sitios e páxinas web do SITIO WEB. Ascookies utilizadas por sitio web asócianse unicamente cun USUARIO/A anónimo e o seu ordenador e non proporcionan por si o nome e apelidos do USUARIO. Grazas ás cookies, resulta posible recoñecer aos/as USUARIOS/USUARIAS rexistrados despois de que estes se rexistrasen por primeira vez, sen que teñan que rexistrarse en cada visita para acceder ás áreas e servizos reservados exclusivamente a eles. As cookies utilizadas non poden ler datos do seu disco duro nin ler os arquivos cookie creados por outros provedores. Os datos identificativos da persoa USUARIA son cifrados para maior seguridade.

O/a USUARIO/A ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado en pantalla da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu disco duro. Por favor, consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información. Para utilizar o SITIO WEB, non resulta necesario que o/a USUARIO/A permita a instalación das cookies enviadas polo sitio web, sen prexuízo de que en tal caso será necesario que o Usuario/a se rexistre como usuario de cada un dos servizos cuxa prestación requira o previo rexistro.

De igual xeito, os nosos servidores web detectan de xeito automático a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario/a. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións estatísticas que nos permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos nosos servizos web, etc.

RESPONSABILIDADES

Exención de responsabilidade:

O TITULAR non faise responsable do contido das páxinas web á que os/as USUARIOS/USUARIAS acceden a través do servizo deBuscador, así como calquera contido publicado polos seus USUARIOS/ÁS facendo uso do resto de servizos aquí descritos, e en especial do uso que os seus USUARIOS/ÁS fagan que sexan contrarios á lei, a moral e á orde pública, que infrinxan dereitos de propiedade intelectual, industrial ou conteñan calquera vicio, defecto, virus informático ou rutina de software similar.

O TITULAR non se responsabiliza polos danos e prexuízos de toda natureza que se deban a:

 1. Dada a gratuidade dos servizos ofrecidos polo sitio web, a falta de dispoñibilidade e continuidade polo funcionamento, utilidade e fiabilidade dos Servizos e do SITIO WEB.A alteración da privacidade e seguridade na utilización e contidos do SITIO WEB e dos servizos por terceiros/ás alleos aos mesmos de acordo co réxime legal vixente.

  A presenza de virus ou á presenza doutros elementos falsos nos servizos ofrecidos por terceiros/ás a través do SITIO WEB que poidan producir alteracións no sistema informático, documentos electrónicos ou ficheiros dos usuarios.

  Á falta de veracidade, exactitude, exhaustividade e actualidade dos contidos ofrecidos por terceiros.

  A falta de licitude, fiabilidade e utilidade dos contidos dos servizos ofrecidos por terceiros/ás a través deste.

  A utilización dos Servizos, do SITIO WEB e os contidos polos/as USUARIOS/ÁS.

  A información, contidos e servizos aloxados fóra do SITIO WEB, aínda que fosen accesibles dende este.

  A falta de dispoñibilidade e continuidade polo funcionamento, utilidade e fiabilidade dos Servizos e do SITIO WEB de terceiros colaboradores do TITULARALTA NOS SERVIZOS DE SUBSCRICIÓN

  ALTA DE USUARIO

  Para o procedemento de alta nos SERVIZOS gratuítos ofrecidos porTÓRCULO COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.A. no seu SITIO WEB, que requiran subscrición, será necesaria a recompilación de datos persoais que o/a USUARIO/A facilitará libre e voluntariamente e que se fará efectiva no Formulario de Subscrición, a cuxos efectos declara que toda a información subministrada á hora de rexistrarse é veraz, completa e precisa. Toda a información dos seus datos persoais será tratada de conformidade ao estipulado no presente apartado e á Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro de 1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

  No caso de que sexa necesaria a cesión dos datos de carácter persoal da persoa USUARIA por parte de TÓRCULOCOMUNICACIÓN GRÁFICA, S.A. a terceiros, advertirá e solicitará a persoa USUARIA previa e expresamente da cesión, indicando a identidade do cesionario e a finalidade da cesión.

En todo caso, se revelerán os datos dos/as USUARIOS/USUARIAS por requirimento das autoridades administrativas competentes ou por mandato xudicial.

O/a USUARIO/A declara que todos e cada un dos datos e informacións achegados son correctos, e que coñece e acepta na súa integridade as CONDICIÓNS, que rexerán a partir da contratación as súas relacións con TÓRCULO COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.A.. O/a USUARIO/A debe aceptar as CONDICIÓNS para iniciar o proceso de rexistro.

CLAVES DE USUARIO

O/a USUARIO/A elixirá e indicará as súas propias Claves de Acceso (nomee de usuario/a e contrasinal), non podendo elixir como nome de usuario palabras, expresións ou conxuntos gráfico-denominativos malsoantes, inxuriosos, coincidentes con marcas, nomes comerciais, rótulos de establecementos, denominacións sociais, expresións publicitarias, nomes e pseudónimos de personaxes de relevancia pública ou famosos para cuxa utilización non estea autorizado e, en xeral, contrarios á lei ou ás esixencias da moral e bos costumes xeralmente aceptados.

A asignación do nome de usuario prodúcese de xeito automático previo elección do USUARIO. No suposto de que estas claves solicitadas se achen reservadas, o/a USUARIO/A deberá de introducir unhas novas claves de acceso.

O/a USUARIO/A comprométese a facer un uso dilixente das Claves de Acceso, a non as poñer a disposición de terceiras persoas, e a comunicar a TÓRCULO COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.A. a perda ou roubo das Claves de Acceso e o posible acceso por un terceiro/á estas.

BAIXA DE COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

De conformidade coa lei de servizos da sociedade da información 34/2002 garántese ao usuario a posibilidade de deixar de recibir información comercial nun prazo máximo de 10 días dende que comunique a súa vontade mediante correo electrónico dirixido a lopd@torculo.com

LEI DE PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

TÓRCULO COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.A. respecta a lexislación vixente en materia de protección de datos persoais, e comprométese ao cumprimento da normativa establecida na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal e o seu regulamento de desenvolvemento, RD1720/2007, do 21 de decembro.

Así mesmo, TÓRCULO COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.A.. declara e garante que mantén os niveis de seguridade para a protección de datos persoais conforme dispón a lexislación vixente, e que estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado, roubo dos datos facilitados polos CLIENTES e para que os seus empregados observen as devanditas prescricións, así como o deber de segredo sobre os datos obxecto da protección e demais obrigas de confidencialidade vixentes.

Todo iso sen prexuízo do feito, que o CLIENTE coñece e acepta, que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

En cumprimento do disposto na citada lexislación en materia de Protección de Datos, infórmase o USUARIO de que os datos persoais solicitados a través da páxina web, serán incorporados aos ficheiros parcialmente automatizados dos que responsableTÓRCULO COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.A.., e serán obxecto de todos aqueles tratamentos cuxa a finalidade sexa establecer ou manter a relación comercial para a que foron cedidos voluntariamente.

Se o CLIENTE desexa exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición deberá dirixirse por escrito (acompañando fotocopia do DNI) a VÍA EDISON, 33-35 – PLG. IND. DO TAMBRE, 15890 – SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA ); e no correo electrónico: lopd@torculo.com

teléfono